Kiểm tra tiếng anh giao tiếp

Kiểm tra Tiếng Anh giao tiếp

Nhận thấy được vai trò quan trọng của tiếng anh giao tiếp trong thời kỳ hội nhập và những khó khăn mà người học đang mắc phải. Trung tâm anh ngữ FSEC tạo ra chương trình test online về giao tiếp miễn phí để bạn có đánh giá tốt hơn về khả năng tiếng anh hiện tại của bạn